>>
ما هم اميدوار به نتايج مذاكرات هستيم...
دوره اي كه تحريم را كاغذ پاره بدانيم به پايان رسيده؟امروز همه ي ما را وادار به چشم دوختن به هفت هشت روز باقيمانده به پايان مذاكرات كرده اند.نمي خواهم احساس يأس متبادرنمايم ولي وضعيت پروژه هاي عمراني نيمه تمام بسيارتكان دهنده است و هيچ پروژه جديدي توسط دولت آغازنشده است!دولت همچنان ميل دارد منتظرنتيجه بازي اشتون و ديگر اعضاي مذاكره كننده بنشيند ، ترسم ازاين است بابوجودآوردن اميدها واحساس نيازدردل پرمهرايرانيان آنقدربه نتايج مذاكرات وابسته شويم كه نهايتأ به فرض عدم توافق با تضعيف روحيه ي ملي و سرخوردگي روبرو شويم،كاش به فرمايشات و تذكرات رهبري كمي بيشتر توجه داشتيم ، آنگاه كه رهبري تاكيد داشتندازظرفيت ها وتوانمندي هاي داخلي غافل نشويم ،كاش اين پيام راباتمام وجود دريافت مي كرديم .
من نگرانم ! نگران وضعيت (بد)اين روزها كه بابه وجودآوردن احساس نياز شديد پيشرفت كشور به نتايج مذاكرات ((بدتر)) نشود . من نگرانم!نگران جوانه زدن جريان فكري كه در حال القا كردن اينست كه راه حل همه مشكلات اقتصادي ومعيشتي و عمراني كشوررادرتوافق يا بهتر بگويم تسليم در برابر غرب مي داند اگر اين احساس نياز در جامعه ريشه كند و متعاقبأ ابزار فشارغرب شود چه ؟
واما من معتقدم با توجه به كنش و واكنش هاي دهه اخير نقطه عزيمت پيشرفت وقدرت جامعه ما فقط در گرو تقويت ظرفيت ها و پتانسيل هاي دروني و البته با تقويت اعتماد به نفس ملي است ، دولت بهتر است به جاي اينكه تمام توان خود را به سمت مذاكرات بگذارد به دنبال اتخاذ راهبرد كارآمد استفاده از ظرفيت دروني جامعه باشد .
    (( محمد پيشگاه ٩٣/٤/٢٦))